Forretningsbetingelser

Senest opdateret 18. januar 2021

1. Aftalens parter

Nærværende aftale om brug Ento Labs ApS' energioptimeringsplatform ("Platformen") er indgået mellem

Ento Labs ApS
Inge Lehmanns Gade 10, 6.
8000 Århus C
Danmark
Cvr. Nr. 40184120

i det følgende kaldet ("Leverandøren")

og

dig, kunden som bruger Platformen ("Brugeren"),

når Brugeren har angivet de til enhver tid nødvendige oplysninger digitalt via Leverandørens hjemmeside og godkendt nærværende forretningsbetingelser ("Betingelser").

2. Aftalens omfang

2.1 Brugerens Data

Energinet: For at Leverandøren kan give Brugeren adgang til Brugerens energidata ("Data") via Platformen, skal Brugeren give samtykke til, at Leverandøren indhenter disse Data fra Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet der indsamler disse Data på tværs af energiselskaber.

Samtykket gives med NemID, og Brugeren er ansvarlig for at overholde Energinets til enhver tid gældende betingelser, ligesom Brugeren indestår for, at Brugeren til enhver tid har fuldmagt til at give Leverandøren samtykke til at indhente Brugerens Data.

Samtykket til at Leverandøren kan indhente Brugerens Data kan tilbagekaldes efter Energinets til enhver tid gældende betingelser.

Andre Data: Brugeren har på Platformen desuden mulighed for at

  • uploade eller sende dataudtræk fra eksistende Energy Management Systemer ("EMS");
  • uploade Data gennem Platformens interface eller via API;
  • indtaste Data manuelt på Platformen.

Berigelse af Brugerens Data: Platformen integrerer flere eksterne datakilder, herunder

  • vejrdata for relevante geografiske område
  • BBR-oplysninger
  • CVR-oplysninger

2.2 Informationer om Brugeren ("Persondata")

Som led i Brugerens brug af Platformen, indsamler Leverandøren løbende informationer om Brugeren, herunder kontaktdata, stamdata, betalingsdata, samt data omkring Brugerens brug af Leverandørens Platform.

Brugerens rettigheder er reguleret i Leverandørens Cookie- og Privatlivspolitik.

Leverandøren sletter Persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til, som udgangspunkt 5 år efter endt aftaleforhold.

2.3 Adgang til Brugerens data

Det er kun Brugeren/Brugerne af Platformen, som har adgang til at se Brugerens Data.

Brugeren er forpligtet til at holde loginoplysninger fortrolige.

Leverandøren videregiver ikke Brugerens Data til tredjemand, men anvender disse til statistik, benchmarking, sammenligning, rådgivning og udvikling af Platformen.

Oplysninger om Brugerens Data videregives ikke medmindre Brugeren giver samtykke hertil. Leverandøren kan i særlige tilfælde give tredjepart adgang til Brugerens Data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning og dansk ret. Det kan ske i forbindelse med dom, myndighedskrav, Brugerens konkurs eller lignende.

2.4 Opbevaring af Brugerens data

Leverandøren opbevarer Brugerens Data, data fra eksterne kilder og Persondata hos Amazon Web Services og Google Cloud Platform (samlet "cloud-udbydere") inden for EU.

Leverandøren overholder cloud-udbydernes til enhver tid gældende betingelser og Brugeren opfordres til at holde sig ajour hermed.

Til udsendelse af e-mail, alarmer, Statusrapporter o.l. anvendes Postmark (https://postmarkapp.com) beliggende i Philadelphia, USA.

2.5 Leverandørens forpligtelser
2.5.1 Platformen

Med indgåelsen af nærværende aftale får Brugeren adgang til Platformen, hvor Brugerens Data, forudsat der er givet samtykke til indhentelsen og/eller Brugerne har uploadet eller indtastet Data, er tilgængelige.

På platformen visualiseres Brugerens Data og sammenlignes med andre brugeres Data, samt beriges med eksterne datakilder, hvorved Brugeren får overblik over energiforhold og forslag til energi- og CO2 besparelser eller optimeringer ("Forslag").

2.5.2 Statusrapport

Brugeren af Platformen modtager jævnligt Forslagene og status på igangværende projekter som rapporter og/eller alarmer (”Statusrapporter”) via e-mail.

Forslagene, både på Platformen og i Statusrapporterne, er baseret på algoritmer og sammenligning med andre, lignende bygninger, installationer osv. ("Forbrugstyper"), og Leverandøren er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af Forslagene, herunder om disse er praktisk mulige, lovlige eller rentable.

2.6 Begrænsninger
2.6.1 Ophavsret

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens Platform, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk.

Enhver brug af materiale tilhørende Leverandøren kan kun ske med forudgående skriftlig tilladelse.

2.6.2 Ansvarsbegrænsning

Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud, herunder hos cloud-udbydere, og kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens Platform. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hackerangreb, vira eller anden form for force majeure.

Leverandøren holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar over for tredjeparter, i det omfang det hidrører Brugernes brug af Leverandørens Platform eller Brugernes opfattelse eller fortolkning af Platformens Forslag.

Leverandøren tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Leverandørens kontrol, herunder strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Leverandøren at genoprette normal drift hurtigst muligt og uden unødige ophold.

2.6.3 Ændringer og opdateringer

Leverandøren er berettiget til at gennemføre alle ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m., som Leverandøren måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og Data uploadet til eller afgivet af Leverandørens Platform.

3. Aftalens varighed

3.1 Fornyelse af aftalen

Adgang til Platformen leveres løbende i 12 måneder og fornys automatisk.

3.2 Opsigelse af aftalen

Brugerne kan til enhver tid opsige sin aftale med Leverandøren med et varsel på 30 dage før fornyelsesdatoen. Leverandøren vil senest 60 dage før aftalen automatisk fornyes advisere Brugeren om, hvornår opsigelsesperioden begynder og udløber.

Opsigelse skal ske skriftlig til contact@ento.ai, og Brugerne vil modtage en kvittering herpå.

Nærværende aftale kan ligeledes fra Leverandørens side opsiges med et varsel på løbende måned plus 2 måneder og straks i tilfælde af, at Brugerne går konkurs, rekonstruktion eller likvidation og Brugerens væsentlige misligholdelse af nærværende aftale, herunder betaling.

Leverandørens opsigelse i tilfælde af at Brugerne går konkurs, rekonstruktion eller likvidation og Brugerens væsentlige misligholdelse af nærværende aftale fritager ikke Brugeren fra krav på betaling for den resterende del af aftaleperioden, ligesom forudbetalinger ikke refunderes.

Leverandøren kan frigøre sig af en indgået aftale ved at tilbageføre betalt beløb senest 2 uger før aftalestart.

3.2.1 Tilbagekaldelse af samtykke

Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til, at Leverandøren kan indhente Brugerens Data fra Energinet, og Leverandøren ophører hermed på de til enhver tid gældende betingelser fastsat af Energinet.

Tilbagekaldelse af Leverandørens samtykke til at indhente Brugerens Data medfører ikke, at nærværende aftale bortfalder, og Brugeren kan ikke påberåbe sig, at Platformen er mangelfuld i perioden efter, at samtykket er tilbagekald og indtil udløbet af nærværende aftale.

3.2.2 Brugerens Data ved tilbagekaldelse af samtykke og/eller opsigelse af aftalen

Når Brugeren tilbagekalder samtykket til indhentelse af Data, afstår Leverandøren fra at hente yderligere Data på de til enhver tid gældende betingelser fastsat af Energinet.

Leverandøren vil på opfordring slette Data indhentet, indtastet eller leveret af Brugeren. Leverandøren er dog ikke forpligtet til at ændre, rense eller på anden måde omgøre de modeller, algoritmer eller parametre, som Brugerens data i aftalens løbetid har medvirket til at træne, udvikle eller forbedre.

Allerede indhentet Data eller Data leveret eller indtastet af Brugeren, og som Leverandøren ikke er blevet opfordret til at slette, vil blive anonymiseret og fortsat indgå i Leverandørens overordnede datasæt, herunder til brug for udvikling af Leverandørens algoritmer, statistik og forretning, samt til brug for sammenligning og benchmarking for andre af Leverandørens kunder.

4. Ændringer og opdateringer af forretningsbetingelser

Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere nærværende betingelser og oplysninger om rettigheder ("Betingelser"). De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på Leverandørens hjemmeside. Brug af Platformen efter ændring af Betingelserne, betragtes som Brugernes accept af de ændrede Betingelser.

Leverandøren vil ved væsentlige ændringer i Betingelserne give besked herom enten via e-mail eller i forbindelse med login på Platformen.

5. Tvister og værneting

Eventuelle tvister mellem Brugeren og Leverandøren, som ikke kan løses mindeligt, skal afgøres efter dansk ret med Byretten i Aarhus som første instans.

Cookie- og privatlivspolitik

Senest opdateret 18. januar 2021

1. Kontaktoplysninger

Ento Labs ApS
Inge Lehmanns Gade 10, 6.
8000 Århus C
Danmark
Cvr. Nr. 40184120

2. Hvad er en cookie?

En cookie er en datafil som hjemmesiden gemmer på IT-udstyr, for eksempel computer, tablet og smartphone, med det formål er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan hjemmesiden bruges. De fleste hjemmesider bruger forskellige typer cookies, og nogle af disse er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt.

Der findes 2 typer cookies. 1) Sessionscookies, som kun gemmes på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben og 2) Persistent cookies som gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, og fornys automatisk når du vender tilbage til hjemmesiden.

Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjepart-cookies). Det kan være cookies med almindeligt indhold, men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

3. Cookies på https://app.ento.ai

På https://app.ento.ai bruger vi cookies til at undersøge, hvordan brugerne benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger vi indsamler kan identificere brugerne.

Følgende typer cookies anvendes:

Førsteparts-cookies:

Nødvendige for at understøtte websitets tekniske funktioner.

Tredjeparts-cookies:

Cookie: Mixpanel
Formål: Mixpanel giver os mulighed for få oplysninger om brugernes adfærd på hjemmesiden, og giver os mulighed for at optimere og forbedre processer.

4. Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Du kan til enhver tid ændre dine cookie-indstillinger, ligesom du på nedenstående links kan se hvordan du ændrer/sletter cookies i de forskellige browsere.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr, og informationen skal være i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr" (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

5. Generelt om personoplysninger og privatliv

Personoplysninger er informationer, der kan henføres til dig og din person og når du benytter vores services indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det kan eksempelvis være i forbindelse med, at du opretter en bruger, tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i undersøgelser, kontakter os eller i forbindelse med anvendelsen af vores services.

Vi indsamler og behandler typisk tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider bruger, hvor længe siderne blive brugt og om der opstår fejl.

Hvis du eksplicit har givet samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, adresse, cvr-nummer, og evt. stillingsbetegnelse.

Når vi behandler dine oplysninger, er det altid med hjemmel i frivilligt samtykke, som kan tilbagetrækkes via e-mail. Vær dog opmærksom på, at en tilbagetrækning af dit samtykke i nogle af tilfælde kan resultere i ophør af kundeforholdet eller begrænsninger i din adgang.

6. Formål

Dine oplysninger bruges til at registrere dine transaktioner, samt for at kunne levere de services, du har efterspurgt. Oplysningerne bruges også til at identificere dig som bruger eller besøgende og vise dig digitale forslag og evt. annoncer vi finder relevante. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

7. Periode for opbevaring for kunder

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger indtil de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til, som udgangspunkt 5 år efter endt aftaleforhold. Undtaget herfra er personoplysninger, herunder samtaledata, indsamlet i forbindelse med, at du har været i kontakt os telefonisk. Disse opbevares i 12 måneder.

8. Periode for opbevaring for ikke kunder

Vi opbevarer og behandler personoplysninger indsamlet via henvendelser på e-mail og telefon i op til 90 dage, hvorimod tilmeldinger til nyhedsbreve opbevares og behandles i 12 måneder.

9. Videregivelse af oplysninger

Vi anvender vi en række underleverandører for at kunne levere vores services. Disse er nødt til at have adgang til dine personoplysninger, også uden for EU.

Disse underleverandører er typiske leverandører af cloud-tjenester eller andre it-hosting tjenester. Er en underleverandør placeret uden for EU, er vi forpligtet til at sikre et juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler, herunder bl.a. ved brug af Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler.

Udenfor EU anvendes Postmark (https://postmarkapp.com) beliggende i Philadelphia, USA til udsendelse af alt e-mail kommunikation, herunder indholdet af kommunikationen.

10. Dine rettigheder

Som registrerede har du visse rettigheder, herunder retten til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation. Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser, eksempelvis ordrebekræftelser, alarmer, Statusrapporter og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, du anvender.

10.1 Den registreredes indsigtsret

Retten til berigtigelse af forkert information

Retten til sletning

Retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Retten til at indgive en klage til datatilsynet

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til contact@ento.ai

11. Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.